Årligt supplerende Familiekursus

Anden weekend i marts afholder GBF et årligt supplerende familie kursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra lørdag tidlig frokost til søndag eftermiddag. Lørdag aften arrangeres emneinddelte netværksgrupper, hvor man har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger i mindre grupper, samt drage nytte af andres erfaringer. Man kan, hvis man har lyst, også skabe sig et netværk i grupperne samt under hele kurset.

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på det årligt supplerende familie kursus i filmen herunder

Ansøgning til kommunen

Det er vigtigt at søge om at få dækket kursusafgiften som merudgift i god tid, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. Du skal kontakte jeres socialrådgiver og spørge, hvordan I skal ansøge, da dette håndteres forskelligt i kommunerne. Fælles er dog at det er en god idé at uddybe skriftligt, hvorfor I og jeres børn har behov for at deltage på kurset og hvad I forventer at få i udbytte. I forhold til ansøgningen om deltagelse på det årligt supplerende kursus kan ansøgningen uddybes for hvert enkelt foredrag, da disse er målrettede mere konkrete problemstillinger og programmet er skiftende fra år til år.

Jf. Lov om social service, § 41 kan der søges om dækning af merudgifter ved deltagelse i handicaprettede kurser. GBFs kurser er et eksempel på et sådant kursus, da det her er muligt at få konkret information om lidelsen samt få kendskab til de nyeste behandlingsmetoder. 

På samme tid får forældrene, via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk, redskaber til at håndtere hverdagen og dens problemer, når man har et barn med gigt med en nedsat funktionsevne. Mange sygehuse og kommuner tilbyder ikke rehabiliteringsforløb som fx gigtskole, hvorfor GBFs kurser er eneste mulighed der eksisterer for at få denne samlede viden og mulighed for at kunne stille spørgsmål, diskutere med fagfolk samt erfaringsudveksle med andre forældre.

Hvis der mod forventning gives afslag på deltagelse i kurset, kan dette afslag ankes efter gældende anke vejledning. Kontakt evt. sekretariatet som kan guide dig/jer i at klage og hvad denne evt. skal indeholde. 

Ifølge Lov om Social Service VEJ nr. 9007 af 07/01/2014, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier kan der:

"ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser, i hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v."

De udgifter, der kan være tale om, er fx rejseudgifter og kursusafgift. Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden.

Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet/den unge.

Generelt om programmet for børn og unge

Der vil som altid på GBF's kurser være ansat børnepassere til at passe alle de børn og unge, der er med på kurset. Det er vigtigt at huske at børnepasning og programmet for børn / unge, er et tilbud som kan benyttes, men hvis børnene/de unge ikke ønsker at deltage eller være en del af gruppen, kan GBF/børnepasserne ikke tage ansvaret for dette. Hvis der er nogen der ikke ønsker at være en del af tilbuddet eller ikke kan finde ud af at være en del af gruppen, vil bestyrelsen og/eller en børnepasser henvende sig til forældrene og overlade ansvaret for barnet/den unge til disse.

Der kan være nogle af de ældre børn/unge som har en aftale med deres forældre om, at de ikke behøver være ved børnegrupperne hele tiden. Her kan børnepasserne kun give barnet / den unge lov til at gå, hvis de har fået en melding fra forældrene om dette. Hvis de slet ikke møder op forventes det også at forældrene har givet børnepasserne besked.

Når der er program for forældrene er der mulighed for børnepasning. Børnene skal hentes ved børnepasserne umiddelbart efter programmet slutter når der er frokost, middag etc. Det er muligt at aflevere børnene op til 15 min. før programmet starter og især for de mindste børn opfordrer vi til, at fortælle børnepasserne, hvad de har brug for at vide for at passe jeres børn på bedste vis. Det kan f.eks. være i forhold til middagshvil, bleskift, allergi overfor fødevarer etc. Børnepasserne vil gerne have et tlf. nummer til forældrene ligesom det er muligt at få tlf. numre til børnepasserne. I forældrenes pauser henstiller vi til at man ikke "kigger til" børnene, da det kan give unødig uro for børnene. Hvis man har behov for at vide om alt er ok, kan man sende en forespørgsel via sms. 

Børnene skal afleveres med bleer, skumklude, sutter, bamser, udetøj, hjemmesko, ekstra tøj i tilfælde af "uheld" og andet der måtte være nødvendigt for at blive passet. Som i daginstitutioner vil det være en fordel af skrive navn på tingene.

Børn & unge bliver delt op i grupper. Det er i disse grupper de "hører hjemme" hele weekenden. For nogle af børnene vil der være foredrag, undervisning, samtalegrupper og akupunktur de skal deltage i. Børnepasserne vil være behjælpelige med at få børnene afsted til de forskellige ting, men det er en god idé at forældrene også informerer og taler med børnene om det der skal foregå inden kurset. For nogle af tilbudene er det et kriterie, at de deltagende børne og unge samtykker om tilbuddet, så alle får det optimale udbytte af weekenden. Ved akupunktur skal én forælder deltage sammen med barnet/den unge.

Børnepasserne vil bære røde "crew" t-shirts hele weekenden.

I løbet af lørdag eftermiddag skal nogle børn til akupunktur og nogle skal i samtalegruppe med psykologen. Begge dele kræver tilmelding. De børn der skal til akupunktur skal følges til sessionen med en forælder. Børnepasserne vil sørge for at få børnene til samtalegrupperne med psykologen.

Tilmelding til GBFs årlige supplerende Familiekursus 2019

Programmet og tilmeldingen forventes at være tilgængelig på hjemmesiden 1. oktober 2018.

GBF afholder det Årlige Supplerende Familiekursus på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, i weekenden den 9. til 10. marts 2019.

Tilmeldingen er bindende og der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse.

Der er ligeledes bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen hertil med barnet/den unge.

På forhånd tak & på gensyn.

Bestyrelsen for GBF