Årligt Familiekursus

Anden weekend i marts afholder GBF et familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra lørdag tidlig frokost til søndag eftermiddag. Lørdag aften arrangeres emneinddelte netværksgrupper, hvor man har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger i mindre grupper, samt drage nytte af andres erfaringer. Man kan, hvis man har lyst, også skabe sig et netværk i grupperne samt under hele kurset.

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen herunder

Ansøgning til kommunen

Det er vigtigt at søge om at få dækket kursusafgiften som merudgift i god tid, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. Du skal kontakte jeres socialrådgiver og spørge, hvordan I skal ansøge, da dette håndteres forskelligt i kommunerne. Fælles er dog at det er en god idé at uddybe skriftligt, hvorfor I og jeres børn har behov for at deltage på kurset og hvad I forventer at få i udbytte. I forhold til ansøgningen om deltagelse på det årligt supplerende kursus kan ansøgningen uddybes for hvert enkelt foredrag, da disse er målrettede mere konkrete problemstillinger og programmet er skiftende fra år til år.

Jf. Lov om social service, § 41 kan der søges om dækning af merudgifter ved deltagelse i handicaprettede kurser. GBFs kurser er et eksempel på et sådant kursus, da det her er muligt at få konkret information om lidelsen samt få kendskab til de nyeste behandlingsmetoder. 

På samme tid får forældrene, via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk, redskaber til at håndtere hverdagen og dens problemer, når man har et barn med gigt med en nedsat funktionsevne. Mange sygehuse og kommuner tilbyder ikke rehabiliteringsforløb som fx gigtskole, hvorfor GBFs kurser er eneste mulighed der eksisterer for at få denne samlede viden og mulighed for at kunne stille spørgsmål, diskutere med fagfolk samt erfaringsudveksle med andre forældre.

Hvis der mod forventning gives afslag på deltagelse i kurset, kan dette afslag ankes efter gældende anke vejledning. Kontakt evt. sekretariatet som kan guide dig/jer i at klage og hvad denne evt. skal indeholde. 

Ifølge Lov om Social Service VEJ nr. 9007 af 07/01/2014, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier kan der:

"ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser, i hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v."

De udgifter, der kan være tale om, er fx rejseudgifter og kursusafgift. Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden.

Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet/den unge.

Programmet for forældre på Det Årlige Familiekursus 2019
- med forbehold for ændringer

Hotel Svendborg, 9. – 10. marts 2019

LØRDAG DEN 9. MARTS:

Kl. 10.30 – 11.30                        
Ankomst og Indkvartering

Kl. 11.00 – 12.00                        
Frokost

Kl. 12.00 – 12.15                        
Velkomst v/ GBFs Formand René Kristensen

Kort information om praktiske ting i forhold til weekendens program, børneaktiviteter og kursets logistik som opsamling på den information, der er sendt ud forud for kurset. Herefter præsentation af GBFs børnepasserteam. Børnepasserne tager børn & unge med ud til aktivitetslokalerne. Mindre børn, der har brug for det, kan følges af en forælder. Det er vigtigt, at forældrene stille og roligt vender tilbage til foredragssalen, når børnene er afleveret.

Kl. 12.15 – 14.15                        
”Hvordan kan man håndtere et barn med smerter i familien?” v/ Pædiatrisk Psykolog Malaika Thomsen, Slagelse Børne og Ungeafdeling. 

Giv barnet en oplevelse af kontrol. Kontroltab og frygt hænger sammen. Derfor er det vigtigt at give børn en følelse af kontrol midt i smerterne. For eksempel hvad der skal ske før, under og efter indgreb der gør ondt på barnet. Skal barnet sidde hos mor? Skal yndlingskaninen være med? Er der is, klistermærke eller Disney-film på programmet efter et sygehusbesøg? Hvis man er fortravlet eller er uvenner, får kroppen en dårlig læringskurve i smertesituationer.

Kl. 14.15 - 14.45                         
Kaffepause

Kl. 14.45 - 15.15                         
”Projekt superleder og idræt” v/ projektmedarbejder Torben Hahn Nygaard, Parasport Danmark

Parasport Danmark vil gerne hjælpe børn og unge i gang med idræt eller i gang igen med idræt, hvis man har holdt en pause.        

Det gør de efter en bestemt model, hvor de sammen med forældre og barn vælger det rigtig idrætstilbud. Herefter tager de kontakt til en lokal idrætsklub og aftaler opstart. De taler med træner og klub om hvordan og hvornår det giver mening, at tage ”hensyn” til gigten, så barnet/den unge får en god oplevelse med idræt.

Dette kan overføres til idræt i skolen, hvor det blot er jer som forældre, der har kontakten med idrætslæreren i skolen.

Efter oplægget vil Torben være til rådighed ved et bord i atriumgården, til en mere personlig snak om konkrete tiltag for netop jeres barn.

Kl. 15.15 – 16.15                        
”Det rør mig” - et personligt oplæg om hvad der kan ske, når man som kronisk sygt barn er nødt til at lade andre bestemme over sin krop v/ Anita Wilhelm, en ung pige med børnegigt

Først 15 år efter jeg blev diagnosticeret med kronisk børneleddegigt forstod jeg, hvilke konsekvenser det havde haft jævnligt at komme ind og ud af hospitaler og lægekonsultationer som barn og ung.

Jeg havde mistet kontakten til min krop. Jeg havde mistet troen på, at jeg selv vidste, hvad der var bedst for min krop. Og lige så vigtigt, at jeg selv bestemte over den.

Lægerne er der for at hjælpe, når vi er syge. De er autoriteter, som vi giver vores tillid og lytter til. Men hvad sker der, hvis vi glemmer at lytte til os selv og vores kroppe først? 

Undervejs vil jeg bl.a. komme ind på:

  • konsekvenser ved at miste kontakten til min krop
  • hvordan jeg fik genetableret forbindelsen
  • mine bud på hvordan forældre og sundhedsvæsenet kan spille en mere positiv rolle

Kl. 16.15 – 17.00                        
Walk-and-Talk

Det er ofte svært at være forældre til et barn med en kronisk sygdom som børnegigt, og man kan føle at man er helt alene i verden. Man kan muligvis tale med sin omgangskreds om sygdommen og de konsekvenser den har for familien, men der er en helt anden forståelse fra andre forældre i samme situation.

Alle bliver inddelt i små grupper og går en tur i den friske luft. Der udleveres samtalekort, som man kan snakke ud fra. Her kan der kan tales om alt mellem himmel og jord, samtidig med at man får rørt sig lidt. Hvis det er dårligt vejr, opfordrer vi alligevel til at gå (husk evt. regntøj og paraply). Alternativt kan man finde et sted på hotellet, hvor man kan sidde og tale sammen i en mindre gruppe.

Kl. 17.00 - 18.30                         
”Behandling af smerter – er medicin løsningen?” v/Susanne Molin, Børnesmertesygeplejerske, Videnscenter for børnesmerter, Rigshospitalet.

Er det ”bare mellem ørerne”? Hvordan fungerer et normalt smertenervesystem? Og hvad sker der, når man har en kronisk sygdom, som giver smerter? Kan man have ondt selv om der ikke er noget galt? Hvordan virker smertestillende medicin, hvornår skal man bruge det og hvad kan man gøre, hvis det ikke virker. Kan man dæmpe smerter uden medicin? Igennem praktiske øvelser, film og foredrag vil jeg give jer et grundlag for at hjælpe jeres børn til at tage kontrol over deres smerter.

Kl. 18.30 – 20.00                        
Middag

                            

SØNDAG DEN 10. MARTS:     

Kl. 07.00 – 08.50                        
Morgenmad

Kl. 09.00 – 10.40                        
”Når de små sejre bliver de største” v/ fridykker og personlig coach Stig Pryds.

Det var en invaliderende lidelse, og særdeles negative fremtidsudsigter, der fik Stig Pryds til at tænke anderledes og kræve sit liv tilbage. Det skulle vise sig at give nogle resultater, han aldrig havde drømt om.

På bare to år ændrede han sin livssituation, fra at være en skygge af sig selv, til at være stor inspiration for rigtig mange mennesker med kroniske sygdomme. Stig Pryds lider af psoriasis gigt, en kronisk sygdom med mange smerter og knogle forandringer. Sygdommen går aldrig væk, med der findes måder at håndtere hverdagen på, så tilværelsen bliver mere overskuelig.

Hør fortællingen om hvordan han skifter medicin, kørestol og krykker ud med, kostændring, yoga, vejrtræknings øvelser og fridykning. En kombination, som har ført til den ene rekord efter den anden i fridykning.

Oplev et foredrag der både kan motivere og inspirere dig til at tænke anderledes, og handle på de positive muligheder, vi alle har i vores liv.

Han deler også ud af nogle af de fantastiske vejrtrækningsøvelser, som alle vil få stor glæde af.

Kl. 10.40 – 11.00                        
Pause

Kl. 11.00 – 12.00                        
”Introduktion til musik og visualisering til lindring af kroniske smerter hos børn” v/ Ilan Sanfi, musikterapeut, ph.d., BMGIM musikterapeut. Børn & Unge, Aarhus Universitetshospital

Denne dag står i musikkens tegn og i dette indledende oplæg giver musikterapeut Ilan Sanfi en introduktion til brug af musik/terapi og visualisering til lindring af kroniske smerter. Mange børn med gigt har betydelige kroniske smerter, hvilket kan have mange fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger. I oplægget gennemgås teoretiske aspekter af musik og visualisering og blandt andet hvordan, det påvirker kroppen og nervesystemet.

Ilan giver også konkrete forslag til, hvordan I selv kan bruge musik og visualisering derhjemme til at få et frirum, kropslig afspænding, lindring af smerter og hjælp til at falde i søvn. Oplægget tager blandt andet udgangspunkt i Ilans erfaringer med musiklytning og visualisering hos patienter med kroniske smerter samt børn med kræft (7–17 år).

Du kan læse mere om Ilans igangværende forskningsprojekt om musiklytning og visualisering med børn med kræft på: www.micostudy.com

Kl. 12.00 – 13.00                        
Frokost

Kl. 13.00 – 14.15                        
Fælles session for alle børn fra 7-17 år, forældre og evt. søskende ”På stranden – musiklytning og visualisering i praksis” v/ Ilan Sanfi, musikterapeut, ph.d., BMGIM musikterapeut. Børn & Unge, Aarhus Universitetshospital

I forlængelse af ovenstående introduktion følger nu en praktisk del med musiklytning og visualisering for alle børn fra 7–18 år, deres forældre/voksne og evt. søskende.

I den praktiske del bliver I guidet gennem én af Ilans specialkomponerede musikvisualiseringsrejser (På stranden).

Denne del forudsætter, at barnet kan ligge stille og koncentrere sig under 20 minutters musiklytning og visualisering.

Kl. 14.15 – 14.30                        
Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.45                        
”Kønsforskelle i mestring blandt forældre til gigtramte børn” V/ Sine Fisker Sørensen cand.psych. & Vicki Lind Kølbæk cand.psych.

De to oplægsholdere afleverede forrige sommer deres speciale, som omhandlede kønsforskelle i mestrings-strategier blandt forældre til børn med funktionsnedsættelse. Specialet var en teoretisk undersøgelse af hvorfor der eksisterer kønsforskelle i mestring blandt forældre til børn med svær funktionsnedsættelse.

Oplægget vil bestå af teoretisk gennemgang af emotionsfokuseret og problemfokuseret mestring med særlig fokus på hvordan og hvorfor mødre og fædre anvender forskellige mestrings-strategier. Som forældre til gigtramte børn befinder man sig i en særlig stresset hverdag med et barn, der har behov for ekstra pleje, omsorg og opmærksomhed. Den stressende situation, forældre befinder sig i, stiller krav til forældrenes håndtering og mestring. Vi vil i oplægget tage udgangspunkt i kulturelle og biologiske forklaringsmodeller af kønsforskelle i mestring og desuden komme ind på hvilken betydning det har for valg af mestrings-strategier at være primær omsorgsperson.

Formålet ved dette oplæg er at give forældrene viden om forskellige mestrings-strategier og de konkrete strategier som anvendes af dem selv og deres partner. Derudover vil forældrene tilegne sig viden om hvorfor der eksisterer kønsforskelle i mestring med henblik på at opnå en bedre forståelse for måden de selv og deres partner håndterer deres barns sygdom. 

Kl. 15.45 – 16.00                        
Fælles evaluering og afslutning på årets familie kursus.

Alle ønskes herefter en god tur / rejse hjem og på gensyn i 2020

Generelt om programmet for børn og unge

Der vil som altid på GBF's kurser være ansat børnepassere til at passe alle de børn og unge, der er med på kurset. Det er vigtigt at huske at børnepasning og programmet for børn / unge, er et tilbud som kan benyttes, men hvis børnene/de unge ikke ønsker at deltage eller være en del af gruppen, kan GBF/børnepasserne ikke tage ansvaret for dette. Hvis der er nogen der ikke ønsker at være en del af tilbuddet eller ikke kan finde ud af at være en del af gruppen, vil bestyrelsen og/eller en børnepasser henvende sig til forældrene og overlade ansvaret for barnet/den unge til disse.

Der kan være nogle af de ældre børn/unge som har en aftale med deres forældre om, at de ikke behøver være ved børnegrupperne hele tiden. Her kan børnepasserne kun give barnet / den unge lov til at gå, hvis de har fået en melding fra forældrene om dette. Hvis de slet ikke møder op forventes det også at forældrene har givet børnepasserne besked.

Når der er program for forældrene er der mulighed for børnepasning. Børnene skal hentes ved børnepasserne umiddelbart efter programmet slutter når der er frokost, middag etc. Det er muligt at aflevere børnene op til 15 min. før programmet starter og især for de mindste børn opfordrer vi til, at fortælle børnepasserne, hvad de har brug for at vide for at passe jeres børn på bedste vis. Det kan f.eks. være i forhold til middagshvil, bleskift, allergi overfor fødevarer etc. Børnepasserne vil gerne have et tlf. nummer til forældrene ligesom det er muligt at få tlf. numre til børnepasserne. I forældrenes pauser henstiller vi til at man ikke "kigger til" børnene, da det kan give unødig uro for børnene. Hvis man har behov for at vide om alt er ok, kan man sende en forespørgsel via sms. 

Børnene skal afleveres med bleer, skumklude, sutter, bamser, udetøj, hjemmesko, ekstra tøj i tilfælde af "uheld" og andet der måtte være nødvendigt for at blive passet. Som i daginstitutioner vil det være en fordel af skrive navn på tingene.

Børn & unge bliver delt op i grupper. Det er i disse grupper de "hører hjemme" hele weekenden. For nogle af børnene vil der være foredrag, undervisning, samtalegrupper og akupunktur de skal deltage i. Børnepasserne vil være behjælpelige med at få børnene afsted til de forskellige ting, men det er en god idé at forældrene også informerer og taler med børnene om det der skal foregå inden kurset. For nogle af tilbudene er det et kriterie, at de deltagende børne og unge samtykker om tilbuddet, så alle får det optimale udbytte af weekenden. Ved akupunktur skal én forælder deltage sammen med barnet/den unge.

Børnepasserne vil bære røde "crew" t-shirts hele weekenden.

I løbet af lørdag eftermiddag skal nogle børn til akupunktur og nogle skal i samtalegruppe med psykologen. Begge dele kræver tilmelding. De børn der skal til akupunktur skal følges til sessionen med en forælder. Børnepasserne vil sørge for at få børnene til samtalegrupperne med psykologen.

Børn og unge skal tilmeldes èn af følgende grupper:

Småbørnsgruppen 0-2 år
Her vil der blive passet godt på de mindste børn og de vil lege, tegne, lege sanglege, se film og meget mere. Der vil være mulighed for middagssøvn og børnepasserne er vant til at skifte ble.

Tumlingegruppen 3-5 år
Her vil der blive passet godt på tumlingene og de vil lege både inde og ude, tegne, fingermale, lave masker, lege sanglege, udfordre motorikken, høre musik, se film og meget mere. Også her er der mulighed for middagssøvn, hvis behovet er for det.

Krea gruppen 6-17 år
I Krea er der mulighed for at lave lædersmykker, perler, tegne/male, lave påskepynt, blive malet i ansigtet og meget mere. Du må gerne selv medbringe idéer og materiale til det DU synes er sjovt at lave og måske inspirere andre.

Spil & Leg gruppen 6-17 år
Der kan spilles brætspil, bordspil og playstation. Boldspil vil foregå udendørs, hvis vejret tillader det. Der vil blive arrangeret et orienteringsløb som også foregår udendørs. Du må gerne medbringe spil, som du har lyst til at spille med andre på kurset.

Unge gruppen 13-17 år
(hvis den unge tilmeldes denne gruppe, skal de ikke også tilmeldes krea eller spil & sport)
Man skal være minimum 13 år for at tilmelde sig denne gruppe. Gruppen er for de unge der ikke har lyst til krea eller spil, men helst vil være sammen med mere jævnaldrende unge på kurset. Det kan være at nogen har lyst til at lave noget videnskab/teknik/fysik og andre hellere vil have en makeover. Der er mulighed for at hygge, snakke, spille playstation, se film, synge, spille på egne medbragte instrumenter. Der vil være en forventning om at man deltager i de tilbud der er i gruppen og de forskellige tilbud om samtalegrupper, undervisning, foredrag og zumba som er planlagt på kurset. 

Derudover er der tilbud om at tilmelde sig følgende aktiviteter:

(husk at læse teksten godt igennem og drøfte tilmeldingen med børnene / de unge)

Samtalegrupper v/psykolog Charlotte Jensen 
Et tilbud for børnene med gigt i alderen 8+ år og raske søskende i alderen 10+

I løbet af lørdag eftermiddag mødes de større børn med gigt samt raske søskende i terapeutiske samtalegrupper, der bliver ledet af Psykolog Charlotte Jensen.

Charlotte har undervist på GBFs introduktionskurser og Supplerende Familiekurser siden 2005 og har stor erfaring med at arbejde med børn med gigt og deres raske søskende. Afhængigt af antal børn og aldersfordeling, vil der om formiddagen blive tilbudt en til to grupper for børn med gigt samt en gruppe for raske søskende. Grundlæggende for begge grupper vil være, at børnene får mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, at de kan spejle sig i hinandens erfaringer samt opleve at de bliver mødt og forstået på en anden måde end i hverdagen.

Gruppen for børn med gigt: her vil der sættes fokus på det at have gigt og de tanker og følelser barnet forbinder med det. Ofte vil et stort tema være smerter og hvordan barnet håndterer dette. Ligeledes kan håndteringen af behandlingsprocedurer (fx injektioner og blodprøver) fylde meget for nogle af  børnene, ligesom tanker, bekymringer og forskellige følelser kan blive italesat. Der vægtes i høj grad at øge barnets oplevelse af og bevidsthed om mestring.

Gruppen for raske søskende: Der vil under trygge rammer blive skabt et rum, hvor de raske søskende kan sætte ord på, hvordan de oplever at have en bror/søster med gigt. Der er plads til at vi kan tale om de store tanker, som børnene gør sig omkring gigten, ligesom der også er plads til at de ofte svære og forbudte følelser. Centralt er at øge barnets bevidsthed om, hvad det kan gøre for at hjælpe sig selv bedst muligt.

Charlotte Jensen er forfatter til bøgerne "Det kronisk syge barn - og livet i familien" og  er medforfatter til "Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring".

Forældre kan, efter at have fået barnets/den unges accept, tilmelde til grupperne ved tilmeldingen på hjemmesiden. Der vil blive etableret grupper efter behov og efter at børnene skal være rimelige jævnaldrende det vil sige, du kan ikke være sikker på, at der oprettes et tilbud netop for dit barn. Tilbagemelding herom sker sent da alle tilmeldingerne skal være i hus før dette arbejde kan gøres.

”Er du 12–18 år og har kroniske smerter?”
v/ Ilan Sanfi, musikterapeut, ph.d., BMGIM musikterapeut. Børn & Unge, Aarhus Universitetshospital

Dette er et tilbud om gruppesession til dig, som er 12–18 år og har kroniske smerter. Man skal tilmelde sig særskilt til dette tilbud og ikke alle er garanteret en plads. Gruppen bliver sammensat 14 dage før kurset, og det vil fremgå af programmet der sendes ud, hvem der er med i gruppen.

Gennem musiklytning og visualisering vil vi arbejde med at finde indre styrke/ressourcer i forhold til din smerteproblematik. Du vil få mulighed for at dele dine tanker og følelser omkring dine smerter med andre unge, som har samme problem.

Der er plads til maks. 8 deltagere. Jeg har tavshedspligt og gruppesessionen er et lukket rum det betyder, at det I fortæller, bliver i gruppen.

Ved tilmelding hertil skal der skrives lidt om, hvordan den unge tackler smerterne, om de eksempelvis bruger Mindfulness, meditation, musiklytning, visualisering eller andet i den forbindelse.

Program for børn og unge på Det Årligt Supplerende Familiekursus 2019
- ændringer kan forekomme

Lørdag den 9. marts

Kl. 11.00 - 12.00
Frokost i restauranten

Kl. 12.00 - 12.15
Fælles velkomst sammen med forældrene 

Kl. 12.15
Ryste-sammen-lege og teambuilding i grupperne

Fra kl. 12.45 – 16.20
Terapeutiske samtalegrupper for børn med gigt samt raske søskende, der bliver ledet af Psykolog Charlotte Jensen. For børnene med gigt i alderen 8 – 17 år og for raske søskende i alderen 10 – 17 år. Se beskrivelse af grupperne ovenfor.

Kl. 12.45 - 12.45

Gruppe 1

Kl. 14.00 – 15.00

Gruppe 2

Kl. 15.20 – 16.20

Gruppe 3

Forældre kan, efter at have fået barnets/den unges accept, tilmelde til grupperne ved tilmeldingen på hjemmesiden. Der vil blive etableret grupper efter behov og efter at børnene skal være rimelige jævnaldrende det vil sige, du kan ikke være sikker på, at der oprettes et tilbud netop for dit barn. Tilbagemelding herom sker sent da alle tilmeldingerne skal være i hus før dette arbejde kan gøres.

Kl. 14.45-15.30
Eftermiddags brød/kage

Kl. 16.30 – 18.00
Qigong for alle børn v/ Lis Meng, massør og qigong-instruktør

Qigong er blid bevægelse, der hjælper os med at skabe et friere flow af energi gennem vores krop.

Gennem de rolige bevægelser kombineret med vejrtrækning, kan vi slippe spændinger i vores muskler, væv, sener, bindevæv og alt det, der udgør vores krop.

Qigong hjælper også til at give mere ro i sindet, øger koncentration, koordination og balance.

Qigong er healing i bevægelse. Det er meditation i bevægelse. Og det er massage af hele kroppen udført af dig selv.

Alle kan være med til qigong, da det kan tilpasses hver enkelt ud fra, hvilken bevægelighed der er i kroppen. Qigong kan udføres både stående og siddende.

Der laves qigong med børnene opdelt efter alder:

Kl. 16.30 - 16.45

for tumlingene 3-5 år.

Kl. 16.50 - 17.10

for børn i alderen 6 – 10 år

Kl. 17.15 - 17.45

for børn og unge fra 10 – 17 år.

 

Kl. 18.30 - 20.00
Middag

Kl. 20.00 - 22.00 
Der vil blive vist film til forskellige aldersgrupper i forskellige lokaler. Det vil fremgå helt præcist af programmet der udleveres på kurset. Man må gerne møde op i nattøj og have en dyne med, hvis man er træt og trænger til at hvile sig.

Søndag den 10. marts

Kl. 07.30 - 08.45
Morgenmad i restauranten

Kl. 09.00
Er alle børn afleveret / mødt op ved børnepasserne

Kl. 10.00 – 12.00 er det to ting på progammet og man deltager efter alder

Går alle børn fra 6-12 år på besøg på Naturama

- her fortælles naturhistorie på en ny måde. Oplev dyr til vands, til lands og i luften, iscenesat i et naturteater med skiftende lyd, lys, film og billeder. Kl. 11 er der rundvisning. Tjek www.naturama.dk

Der serveres frugt, brød og grønt på 2. sal, så der er tanket op inden udflugten.

Oplæg for alle de unge mennesker fra 13 – 17 år.

”hvad er gigt for en størrelse og hvorfor skal man tage medicin når man har gigt?”

v/ Reumatolog Peter Toftedal Hansen, OUH børnereumatologisk ambulatorium.

Børnelæge Peter vil fortælle, hvad børnegigt er for noget - hvad man egentligt kan gøre, når man har børnegigt. Han vil også fortælle noget om den medicin, som børn får mod børnegigt. Alle børn og deres søskende kan være med :-) Så hvis du gerne vil vide lidt mere om din sygdom - eller din søster eller brors sygdom, så kom endelig med!

Der bliver serveret frugt, grønt og brød i Lokalet.

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost i restauranten

Kl. 14.15 - 14-30
Eftermiddagskaffe med gnavebrød og frugt

Kl. 14.30 – 15.45
”Er du 12–18 år og har kroniske smerter?”
v/ Ilan Sanfi, musikterapeut, ph.d., BMGIM musikterapeut. Børn & Unge, Aarhus Universitetshospital

Kræver særskilt tilmelding. Se beskrivelsen herover og vær opmærksom på at sende en særskilt mail samtidig med tilmeldingen til kurset.

Kl. 15.45 – 16.00
Fælles evaluering og afslutning med forældrene

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2020

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, i weekenden den 27. til 29. marts 2020.

Du skal være opmærksom på at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling.

Der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse. Der kan også opkræves en EAN faktura direkte til kommunen. 

Der er ligeledes bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen hertil med barnet/den unge.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i kurset kræver, at både kontingent til og med 2020 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
Er du enkeltmedlem kan du max tilmelde 1 voksen og 2 børn. Har I et familiemedlemskab kan I tilmelde 2 voksne med samme adressse samt egne hjemmeboende børn.

Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter.

Deltagerbetalingen for GBFs Årlige Familiekursus 2020:
Voksne og børn fra 13 år:  kr.
Børn mellem 0-12 år: kr.

På forhånd tak & på gensyn.

Bestyrelsen for GBF