Årligt Familiekursus

Sidste weekend i marts afholder GBF et familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost. 

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klip på pilen for at afspille

Ansøgning til kommunen

Det er vigtigt at søge om at få dækket kursusafgiften som merudgift i god tid, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. Du skal kontakte jeres socialrådgiver og spørge, hvordan I skal ansøge, da dette håndteres forskelligt i kommunerne. Fælles er dog at det er en god idé at uddybe skriftligt, hvorfor I og jeres børn har behov for at deltage på kurset og hvad I forventer at få i udbytte. I forhold til ansøgningen om deltagelse på det årligt supplerende kursus kan ansøgningen uddybes for hvert enkelt foredrag, da disse er målrettede mere konkrete problemstillinger og programmet er skiftende fra år til år.

Jf. Lov om social service, § 41 kan der søges om dækning af merudgifter ved deltagelse i handicaprettede kurser. GBFs kurser er et eksempel på et sådant kursus, da det her er muligt at få konkret information om lidelsen samt få kendskab til de nyeste behandlingsmetoder. 

På samme tid får forældrene, via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk, redskaber til at håndtere hverdagen og dens problemer, når man har et barn med gigt med en nedsat funktionsevne. Mange sygehuse og kommuner tilbyder ikke rehabiliteringsforløb som fx gigtskole, hvorfor GBFs kurser er eneste mulighed der eksisterer for at få denne samlede viden og mulighed for at kunne stille spørgsmål, diskutere med fagfolk samt erfaringsudveksle med andre forældre.

Hvis der mod forventning gives afslag på deltagelse i kurset, kan dette afslag ankes efter gældende anke vejledning. Kontakt evt. sekretariatet som kan guide dig/jer i at klage og hvad denne evt. skal indeholde. 

Ifølge Lov om Social Service VEJ nr. 9007 af 07/01/2014, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier kan der:

"ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser, i hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v."

De udgifter, der kan være tale om, er fx rejseudgifter og kursusafgift. Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden.

Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet/den unge.

Generelt om programmet for børn og unge

Der vil som altid på GBF's kurser være ansat børnepassere til at passe alle de børn og unge, der er med på kurset. Det er vigtigt at huske at børnepasning og programmet for børn / unge, er et tilbud som kan benyttes, men hvis børnene/de unge ikke ønsker at deltage eller være en del af gruppen, kan GBF/børnepasserne ikke tage ansvaret for dette. Hvis der er nogen der ikke ønsker at være en del af tilbuddet eller ikke kan finde ud af at være en del af gruppen, vil bestyrelsen og/eller en børnepasser henvende sig til forældrene og overlade ansvaret for barnet/den unge til disse.

Der kan være nogle af de ældre børn/unge som har en aftale med deres forældre om, at de ikke behøver være ved børnegrupperne hele tiden. Her kan børnepasserne kun give barnet / den unge lov til at gå, hvis de har fået en melding fra forældrene om dette. Hvis de slet ikke møder op forventes det også at forældrene har givet børnepasserne besked.

Når der er program for forældrene er der mulighed for børnepasning. Børnene skal hentes ved børnepasserne umiddelbart efter programmet slutter når der er frokost, middag etc. Det er muligt at aflevere børnene op til 15 min. før programmet starter og især for de mindste børn opfordrer vi til, at fortælle børnepasserne, hvad de har brug for at vide for at passe jeres børn på bedste vis. Det kan f.eks. være i forhold til middagshvil, bleskift, allergi overfor fødevarer etc. Børnepasserne vil gerne have et tlf. nummer til forældrene ligesom det er muligt at få tlf. numre til børnepasserne. I forældrenes pauser henstiller vi til at man ikke "kigger til" børnene, da det kan give unødig uro for børnene. Hvis man har behov for at vide om alt er ok, kan man sende en forespørgsel via sms. 

Børnene skal afleveres med bleer, skumklude, sutter, bamser, udetøj, hjemmesko, ekstra tøj i tilfælde af "uheld" og andet der måtte være nødvendigt for at blive passet. Som i daginstitutioner vil det være en fordel af skrive navn på tingene.

Børn & unge bliver delt op i grupper. Det er i disse grupper de "hører hjemme" hele weekenden. For nogle af børnene vil der være foredrag, undervisning, samtalegrupper og akupunktur de skal deltage i. Børnepasserne vil være behjælpelige med at få børnene afsted til de forskellige ting, men det er en god idé at forældrene også informerer og taler med børnene om det der skal foregå inden kurset. For nogle af tilbudene er det et kriterie, at de deltagende børne og unge samtykker om tilbuddet, så alle får det optimale udbytte af weekenden. Ved akupunktur skal én forælder deltage sammen med barnet/den unge.

Børnepasserne vil bære røde "crew" t-shirts hele weekenden.

I løbet af lørdag eftermiddag skal nogle børn til akupunktur og nogle skal i samtalegruppe med psykologen. Begge dele kræver tilmelding. De børn der skal til akupunktur skal følges til sessionen med en forælder. Børnepasserne vil sørge for at få børnene til samtalegrupperne med psykologen.

Børn og unge skal tilmeldes èn af følgende grupper:

Småbørnsgruppen 0-2 år
Her vil der blive passet godt på de mindste børn og de vil lege, tegne, lege sanglege, se film og meget mere. Der vil være mulighed for middagssøvn og børnepasserne er vant til at skifte ble.

Tumlingegruppen 3-5 år
Her vil der blive passet godt på tumlingene og de vil lege både inde og ude, tegne, fingermale, lave masker, lege sanglege, udfordre motorikken, høre musik, se film og meget mere. Også her er der mulighed for middagssøvn, hvis behovet er for det.

Krea gruppen 6-17 år
I Krea er der mulighed for at lave lædersmykker, perler, tegne/male, lave påskepynt, blive malet i ansigtet og meget mere. Du må gerne selv medbringe idéer og materiale til det DU synes er sjovt at lave og måske inspirere andre.

Spil & Leg gruppen 6-17 år
Der kan spilles brætspil, bordspil og playstation. Boldspil vil foregå udendørs, hvis vejret tillader det. Der vil blive arrangeret et orienteringsløb som også foregår udendørs. Du må gerne medbringe spil, som du har lyst til at spille med andre på kurset.

Unge gruppen 13-17 år
(hvis den unge tilmeldes denne gruppe, skal de ikke også tilmeldes krea eller spil & sport)
Man skal være minimum 13 år for at tilmelde sig denne gruppe. Gruppen er for de unge der ikke har lyst til krea eller spil, men helst vil være sammen med mere jævnaldrende unge på kurset. Det kan være at nogen har lyst til at lave noget videnskab/teknik/fysik og andre hellere vil have en makeover. Der er mulighed for at hygge, snakke, spille playstation, se film, synge, spille på egne medbragte instrumenter. Der vil være en forventning om at man deltager i de tilbud der er i gruppen og de forskellige tilbud om samtalegrupper, undervisning, foredrag og zumba som er planlagt på kurset. 

Derudover er der tilbud om at tilmelde sig følgende aktiviteter:

(husk at læse teksten godt igennem og drøfte tilmeldingen med børnene / de unge)

Samtalegrupper v/psykolog Charlotte Jensen 
Et tilbud for børnene med gigt i alderen 8+ år og raske søskende i alderen 10+

I løbet af lørdag eftermiddag mødes de større børn med gigt samt raske søskende i terapeutiske samtalegrupper, der bliver ledet af Psykolog Charlotte Jensen.

Charlotte har undervist på GBFs introduktionskurser og Supplerende Familiekurser siden 2005 og har stor erfaring med at arbejde med børn med gigt og deres raske søskende. Afhængigt af antal børn og aldersfordeling, vil der om formiddagen blive tilbudt en til to grupper for børn med gigt samt en gruppe for raske søskende. Grundlæggende for begge grupper vil være, at børnene får mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, at de kan spejle sig i hinandens erfaringer samt opleve at de bliver mødt og forstået på en anden måde end i hverdagen.

Gruppen for børn med gigt: her vil der sættes fokus på det at have gigt og de tanker og følelser barnet forbinder med det. Ofte vil et stort tema være smerter og hvordan barnet håndterer dette. Ligeledes kan håndteringen af behandlingsprocedurer (fx injektioner og blodprøver) fylde meget for nogle af  børnene, ligesom tanker, bekymringer og forskellige følelser kan blive italesat. Der vægtes i høj grad at øge barnets oplevelse af og bevidsthed om mestring.

Gruppen for raske søskende: Der vil under trygge rammer blive skabt et rum, hvor de raske søskende kan sætte ord på, hvordan de oplever at have en bror/søster med gigt. Der er plads til at vi kan tale om de store tanker, som børnene gør sig omkring gigten, ligesom der også er plads til at de ofte svære og forbudte følelser. Centralt er at øge barnets bevidsthed om, hvad det kan gøre for at hjælpe sig selv bedst muligt.

Charlotte Jensen er forfatter til bøgerne "Det kronisk syge barn - og livet i familien" og  er medforfatter til "Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring".

Forældre kan, efter at have fået barnets/den unges accept, tilmelde til grupperne ved tilmeldingen på hjemmesiden. Der vil blive etableret grupper efter behov og efter at børnene skal være rimelige jævnaldrende det vil sige, du kan ikke være sikker på, at der oprettes et tilbud netop for dit barn. Tilbagemelding herom sker sent da alle tilmeldingerne skal være i hus før dette arbejde kan gøres.

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2020

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, i weekenden den 27. til 29. marts 2020.

Du skal være opmærksom på at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling.

Der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse. Der kan også opkræves en EAN faktura direkte til kommunen. 

Der er ligeledes bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen hertil med barnet/den unge.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i kurset kræver, at både kontingent til og med 2020 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
Er du enkeltmedlem kan du max tilmelde 1 voksen og 2 hjemmeboende børn. Har I et familiemedlemskab kan I tilmelde 2 voksne med samme adressse samt egne hjemmeboende børn.

Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter.

Deltagerbetalingen for GBFs Årlige Familiekursus 2020:
Voksne og børn fra 13 år: 1700 kr.
Børn mellem 0-12 år: 850 kr.

På forhånd tak & på gensyn.

Bestyrelsen for GBF