Bestyrelsen i GBF

GBF er organiseret med en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter der deltager i bestyrelsesmøderne og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen holder møder ca. 6 gange om året og har du emner du ønsker behandlet i bestyrelsen, er du velkommen til at skrive en mail til formanden eller næstformanden.

GBFs bestyrelse har ved sidste generalforsamling konstitueret sig således:

Formand

Formand

René Kristensen

2765 Smørum

rene@gbf.dk

Næstformand

Næstformand

Mette H. Olesen

9240 Nibe

mette.h@gbf.dk

Kasserer

Kasserer

Louise Fredsund

4550 Asnæs

louise.f@gbf.dk

Sekretær

Sekretær

Nikolaj Warming

2680 Solrød

nikolaj@gbf.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Best. medlem

Louisa Jensen

4681 Herfølge

louisa@gbf.dk

Bestyrelsesmedlem 2

Best. medlem

Peter Chr. Hansen

4000 Roskilde

peter@gbf.dk

Best. medlem

Karoline Damsgaard Rye Petersen

4652 Hårlev

karoline@gbf.dk

1. suppleant

Stina Mikkelsen

3540 Lynge

2. Suppleant

Betina Petersen

2730 Herlev

betina@gbf.dk

Referater fra Generalforsamling og bestyrelsesmøder

Medlemmer af Gigtramte Børns Forældreforening kan læse referater fra bestyrelsesmøderne ved at logge ind på hjemmesiden her

Formandens beretning for året 2018. 

Indledning:

Det er med en let kildren i maven af nervøsitet, at jeg har fornøjelsen af at aflevere formandens beretning, og dermed en statusopgørelse over foreningens arbejde i det sidste års tid.

Det er mit første år som formand og det har været et spændende og til tider overvældende år. Og med sine udfordringer.

Der er ingen tvivl om at vi i GBF har vores udfordringer, set med bestyrelsesbriller. Gennem de senere år har vi oplevet en nedgang i medlemstallet, vi oplever der er færre og færre der kommer med på Familiekurset og på vores introduktionskurser for nye familier. Vores familiedage er vi også udfordret på. De sidste par år har vi måttet aflyse i enkelte regioner på grund af for få tilmeldte. Og de regioner hvor vi har afholdt familiedagen har fremmødet været….svingende.

På generalforsamlingen sidste år præsenterede formanden, Louisa Jensen, en strategi som skulle – og har - dannet pejlemærker for bestyrelsens arbejde i det år der er gået.

Der har i bestyrelsens arbejde været fokus på synlighed omkring børn med gigt og GBF, der har været arbejdet med donationer og indsamlingsregler og der har været fokus på medlemskabet af GBF. Hvad er det vi kan tilbyde og hvordan kan vi gøre det bedre, for at forsøge at sikre at familierne forbliver medlem af foreningen.

Og hvordan ser det ud med medlemsantallet?

Ved udgangen af 2018 var der 66 enkeltmedlemskaber, 364 familiemedlemskaber og 13 støttemedlemskaber. Sammenlignet med udgangen af 2017 har vi holdt status quo, der er nu 8 enkeltmedlemskaber og 2 støttemedlemskaber mere, mens familiemedlemskaberne er det samme antal som for et år siden.

Foreningens drift:

For at drive en forening som vores foregår der en del ting i kulissen som man ikke nødvendigvis tænker over i hverdagen. Nu nævnte jeg før, at vi har haft diskussioner i bestyrelsen omkring, hvad vi som forening kan tilbyde vores medlemmer. Nogle ting er noget som vi skal have fokus på og opgaver der bare skal løses. Andre ting er det som vi også gerne vil finde tid til.

Sekretariatet:

Vi har jo et sekretariat som dels er den første kontakt man har med foreningen, dels servicerer medlemmer og bestyrelse på bedste vis. I sekretariatet sidder Iben som altid er klar med et godt råd eller svar på spørgsmål. Man kan altid ringe til Iben i telefontiden eller sende hende en mail. Så vil man blive kontaktet. Iben har selv siddet i bestyrelsen og også været formand for foreningen, så hun ved hvad det handler om. Og har hun ikke et svar er det næsten garanteret at hun kan sende en i retning af en der har det.

Udover at hjælpe medlemmer og bestyrelse er Iben primus motor på en lang række praktiske ting omkring kurser med aftaler på hotellet, booking af foredragsholdere, hyre børnepassere. Iben er også med ind over ansøgninger til offentlige puljer, booking af mødelokaler til diverse møder og så videre.

Kære Iben, jeg vil gerne sige dig mange tak for det år der er gået og for den støtte og sparring jeg har fået. Forhåbentligt kan jeg stå lidt mere på egne ben uden at skulle kontakte dig i tide og utide det kommende år.

Kontaktfamilierne:

Vi har udover Iben i sekretariatet et netværk af kontaktfamilier. Kontaktfamilierne er nye medlemmers første møde med en anden familie der har et barn med en gigtsygdom. Det er familier, som står klar til at hjælpe med de spørgsmål man måtte have, omkring det at være en familie og få et kronisk sygt barn. Det kan være om medicin, reaktioner hos familien, hvordan får man givet skolen besked etc. Alt hvad der kan melde sig af spm.

Kontaktfamilierne er inddelt efter regioner, men man kan i princippet kontakte en hvilken som helst af familierne

I et stykke tid har vi efterlyst en kontaktfamilie til Region Syddanmark og det er lykkedes os at finde en familie, der gerne vil træde til. Jeg vil gerne sige tak til Brian og Linda for at tage over efter Arne og Cindie.

I løbet af 2019 kommer vi til at sige farvel til endnu en kontaktfamilie. Det er Ole og Janne fra Region Midtjylland der stopper, da deres datter fylder 18 år. Jeg vil gerne sige jer tak for jeres mangeårige indsats i GBF, ikke kun som kontaktfamilie, men også i bestyrelsen. I vil komme til at blive savnet.

Når Janne og Ole stopper vil der være en kontaktfamilie i hver region.

Kontaktfamilierne deltager på Familiekurset hvis de kan og der bliver hvert år også arrangeret et særligt kursus for dem, så de kan være klædt på til deres opgave. Kontaktfamiliekurset har i mange år ligget fredag før Familiekurset. Vi valgte i 2018 at flytte kontaktfamiliernes kursus til efteråret og til gengæld give dem en hel weekend sammen.

Jeg vil også gerne sige tak til kontaktfamilierne for jeres indsats i året der er gået. I er et vigtigt første møde for nye familier.

Bestyrelsen:

Som I kan se er der mange ting der skal fungere i en forening som vores, for at den kan leve op til sit formål. Og på trods af et meget velfungerende sekretariat, et stærkt netværk af kontaktfamilier, så er der brug for, at der er nogen som hiver i trådene og påtager sig nogle opgaver, for at det hele kan forenes i en større enhed. Til det har vi en bestyrelse. Som skal forholde sig til og træffe beslutninger omkring planlægningen af kurser, Familiedage, tøjbestillinger til webshoppen, beslutte strategier, læse korrektur på medlemsbladet og hvad der ellers kommer af små og store opgaver.

Bestyrelsen og sekretariatet har siden sidste generalforsamling blandt andet haft flg aktiviteter:

 • Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder
 • Planlægning og afholdelse af Familiekursus og Introduktionskurser
 • Udgivelse af GBF bladet
 • Samarbejdsmøder med Gigtforeningen
 • Samarbejdsmøde med børne-unge reumatologerne
 • Møde med kontaktfamilierne
 • Udarbejdelse af film om børnegigt fortalt af børn til børn/unge
 • Planlægning af Ridelejr
 • Planlægning og afholdelse af Familiedage
 • Deltagelse på PresS, international fagkonference
 • Deltagelse på Folkemødet på Bornholm

 Derudover har vi været en del af kampagnen se symptomerne på Facebook, vi deltager i et samarbejde med andre foreninger med autoimmune sygdomme, vi har arbejdet med problematikken omkring sygeundervisning, deltaget i et offentligt møde omkring børn med gigt og smerter etc.

Så vi prøver ihærdigt at være med der hvor det giver mening og hvor vi kan finde tid til det.

Medlemmerne af bestyrelsen er alle mennesker der involverer sig i mangt og meget, det har nogen gange været svært at finde dage hvor vi kunne mødes. Men på trods af aktive liv og børn der har perioder, der er mindre gode, så syntes jeg vi har nået meget.

Kære Mette, Louisa, Nikolaj, Louise, Peter, Sanne, Maria og Henriette. Jeg vil gerne sige jer en stor tak for året der er gået og for den indsats I har lagt i arbejdet, for at sikre, at børn med gigt og deres familier kan få rimelige livsvilkår og udfoldelsesmuligheder.

Økonomi:

Det er klart at en forening som vores, der har et højt aktivitetsniveau, er afhængig af en sund økonomi. Og det har vi heldigvis i GBF. Vores kasserer Louise, vil komme nærmere ind på regnskabet. Jeg vil blot her nævne lidt om, hvorfra vi får midler til foreningens drift, udover indbetalt kontigent.

Vi er så heldige at vi bliver støttet af offentlige puljer, således har vi i 2018 modtaget støtte fra:

Social – og Integrationsministeriets Handicappulje……………..211.571;- kr.

Indenrigs – og Sundhedsministeriets driftpulje……………………195.407;- kr.

Indenrigs – og Sundhedsministeriets Aktivitetspulje……………75.800:- kr.

Derudover har vi i løbet af året modtaget en række donationer:

Gigtforeningen……………………………………………………………………100.000;- kr

René Petersen Transport, Herlev………………………………………..12.500;- kr.

Elindco………………………………………………………………………………….10.000;- kr.

AbbVie………………………………………………………………………………..8804;- kr.

Derudover har en lang række af personer, skoler og skoleklasser støttet GBF med et beløb, en stor del under vores markering af skolernes motionsdag/den internationale gigtdag.

Jeg vil gerne sige jer alle mange tak for jeres støtte, det er vi meget taknemmelige for.

Og så vil jeg, nu jeg er i gang med at takke, gerne sige en særlig tak til en gruppe af personer og en enkelt person, som har valgt at bidrage på sin egen meget fine måde.

Først en særlig tak til vores gruppe af børnepassere, unge som selv har haft gigt som barn eller ung. Eller som har relation til en, der som barn var gigtramt. I gør et uvurderligt stykke arbejde for foreningens børn, unge og voksne. Vi ville ikke kunne sidde og blive kloge til foredrag, hvis I ikke var der.

En særlig tak skal også lyde til Jane Johnsen. De fleste kender nok ikke navnet, men Jane har en garnforretning ovre på Vestkysten i en lille by der hedder Ho. Derfra har hun organiseret en masse frivillige rundt om i Danmark, som strikker uldlapper. Lapperne samler hun til tæpper som bliver udloddet til børn med gigt.

Jane, du er et strålende eksempel på et varmt hjerte der banker for børn og unge, der har det svært. En kæmpe tak for den indsats du yder. Den er mere værd end du aner.

Bestyrelsens arbejde:

Som nævnt har en del af bestyrelsens arbejde koncentreret sig om at arbejde ud fra den strategi som blev lagt frem på forrige generalforsamling.

Vi har i forhold til medlemskab af GBF arbejdet på at forny en del af vores pjecer, så de alle fremstår mere ens og er blevet opdateret. Vi er i gang med at sikre at de der er med i medlemsforum på Facebook også reelt er medlemmer af GBF. Der er kommet eksempler på ansøgninger til kurser på vores hjemmeside, som man kan bruge som inspiration til egen ansøgning. Vi har haft brugt en donation fra PFA - brug livet fonden, til at nedbringe egenbetalingen for familiekurset. Det sidste af den donation er faktisk brugt til kurset i år. I forbindelse med Familiekurset i år, har vi også forsøgt at tilbyde sparring af bestyrelsesmedlemmer, til at få skrevet ansøgningen til kommunen. Ligeledes har vi i velkomstpakken til nye familier blandt andet lagt en logbog med, på opfordring fra en kontaktfamilie, med besked om, at det er en rigtig god idé at notere alt man finder relevant i den. Det kan være spørgsmål til næste kontrol, registrering af fravær i skole eller daginstitution ift at søge om tabt arbejdsfortjeneste og hvor meget eller lidt man har brug for, medicin og reaktioner etc.

I forhold til synlighed har vi især arbejdet med det store projekt omkring skolernes motionsdag og International gigtdag, det kommer jeg tilbage til. Men også omkring sygeundervisning har vi fået opmærksomhed, blandt andet i Ledsager.

Vi har også besøgt reuma-ambulatorierne hvor vores børn behandles, med plakater og nye pjecer under armen. Vi vil rigtig gerne have et godt samarbejde med ambulatorierne, som vi håber vil uddele materiale om GBF og det vi kan tilbyde, til ny diagnosticerede familier.

Omkring donationer og fundraising har det vist sig at være et sværere arbejde end vi umiddelbart troede. Vi har fået tilladelse til at lave indsamlinger af indsamlingsnævnet. Der er også blevet arbejdet på at leve op til reglerne for at blive fradragsberettiget. Det kræver at der registreres 100 donationer af minimum 200 kroner. Desværre lykkedes vi ikke med den øvelse inden deadline for indsendelse af dokumentation.

Samarbejde med Gigtforeningen:

Vi har i GBF et tæt samarbejde med Gigtforeningen. Vi har 2 møder om året med Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, samt medarbejdere der er relevante som f.eks socialrådgiver Helga Madsen fra Gigtforeningens rådgivning, pressemedarbejdere og medarbejdere fra Gigtforeningens politiske sekretariat.

Dette tætte samarbejde med Gigtforeningen har blandt andet resulteret i et parløb omkring kompenserende undervisning eller sygeundervisning i Folkeskolen, eller manglen på samme. Dette vil jeg også vende tilbage til. Vi deltog i juni i et offentligt møde om børn med gigt og smerter på Frederiksberg med oplæg af blandt andet en børnereumatolog, en psykolog og en fysioterapeut. Et lignende møde er ved at blive arrangeret i Aarhus dette forår.

Vi får de seneste relevante afgørelser fra Ankestyrelsen gennem socialrådgiver Helga Madsen, vi bliver orienteret af pressemedarbejder Kirsten Palmer om interessante artikler, ligesom vi i tæt dialog med Kirsten, forsøger at skabe strategier for at få synlighed omkring børn med gigt og selvfølgelig GBF. Vi forsøger også at hjælpe med at finde emner til historier, der kan være af interesse for pressen.

Og så er Gigtforeningen en stor økonomisk støtte, de har gennem de sidste mange år støttet GBF med 100.000;- kr om året . Det er vi naturligvis meget taknemmelige for.

 #Vi løber for børn med gigt

I efteråret havde vi vores event #vi løber for børn med gigt. Ideen til eventet opstod da vi i bestyrelsen blev opmærksomme på, at den internationale gigtdag faldt sammen med skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien. Vi diskuterede i bestyrelsen om ikke det kunne udnyttes til at skabe noget opmærksomhed på, at børn og unge også kan få gigt. Det viste sig at det datosammenfald kunne meget mere end det. I har jo sikkert læst hele historien omkring hvordan vi havde problemer med at finde en hovedsponsor. Og at det var lige før at det hele blev droppet. Heldigvis valgte vi at køre projektet i gennem, lige sent nok, men det burde kunne nås hvis alle løftede i flok og støttede op. Og det skal jeg lige love for at alle gjorde. Der var en fantastisk opbakning blandt jer forældre, i forhold til at vi var afhængige af, at I fungerede som kontakt til skolen, dens ledelse, lærere og de øvrige forældre i jeres barns klasse. At I fik tilladelse og opbakning til deltagelse, til brug af fotos, indsamling af størrelser på trøjer. Men også i jagten på lokale forretninger, firmaer og enkeltpersoner, der ville sponsorere trøjerne til jeres barns klasse. Vi havde en ambition om at der var skoleklasser i alle regioner i Danmark der løb for børn med gigt den dag. Og det lykkedes, selv på Bornholm blev GBF repræsenteret på Skolernes Motionsdag. Da vi startede vores diskussioner i bestyrelsen var målet at få 20 klasser og ca 500 børn og unge til at deltage. Vi havde et håb om at vi kunne få opmærksomhed i lokalpresse og måske også nationalt i nogle aviser.

Jeg syntes i den grad at vores forhåbninger blev indfriet.

I alt 41 skoleklasser samt en hel skole løb for børn med gigt den dag. I alt var der 1422 børn der løb for at gøre opmærksom på, at børn og unge kan få gigt. Det lykkedes jer forældre at få pressens opmærksomhed superflot. Der blev i ugen op til og lige efter bragt rigtig mange artikler i lokalaviser i hele landet om, hvordan det er at leve med en gigtsygdom når man er barn eller ung. Også selve motionsdagen blev omtalt i artikler lokalt. Men udover de mange lokalaviser blev dagen dækket af lokalradio i Radio Sydhavsøerne, samt 2 af P4’s lokale redaktioner.

Og så var Maja på 10 år, der har gigt, i God Morgen Danmark søndagen efter motionsdagen sammen med 2 af hendes veninder, for blandt andet at tale om, hvor godt det er at have veninder der kan hjælpe og støtte en, når tingene bliver lidt træls.

På de mange opslag på Facebook fremgik det også ganske tydeligt, at børnene havde en fantastisk dag og at de følte sig som en del af et større fællesskab, der bar dem gennem de fysiske udfordringer på dagen. Det var fantastisk at opleve.

Og det lykkedes jer forældre at finde lokale donationer til t-shirts for 45.500 ;- kr.Virkelig flot gået.

Der er ingen tvivl om at selve motionsdagen var en super flot kulmination for mange.

Det der virkelig gjorde indtryk på mig var den kæmpe indsats hvor alle løftede i flok for GBF og børnene. Det var det hele værd for mig. Den måde hvor på I forældre fungerede som GBFs repræsentant ude lokalt på jeres barns skole, overfor den lokale presse, overfor lokale firmaer og enkeltpersoner for at søge donationer. Eller alle de enkelte aftaler og små omveje I eller jeres familie eller bekendte kørte, for at alle t-shirts kunne komme ud til den rette modtager i rette tid. Det var fantastisk at opleve. I har en kæmpe stor andel i at GBFs markering af den internationale gigtdag blev den succes det blev. Det skal I have rigtig mange tak for.

Sygeundervisning:

Et område som har fyldt meget i det sidste års tid er sygeundervisning eller kompenserende undervisning i Folkeskolen.

I foråret 2018 blev GBF, via Gigtforeningen, inviteret med ind i Undervisningsministeriet til en gennemgang af en rapport om fravær i Folkeskolen og kompenserende undervisning. Rapporten er ikke fyldestgørende til at konkludere på, da den undersøgelse der danner grundlag for rapporten ikke er særlig stor. Alligevel viste rapporten nogle interessante tendenser, vi desværre nok havde en fornemmelse af via historier indløbet til blandt andet sekretariatet.

Først og fremmest viste rapporten at der findes mange skoleledere som ikke kender til det ansvar de har i forhold til at iværksatte en vurdering af, om sygeundervisning er nødvendigt. Loven foreskriver at når en elev har 15 dages fravær indenfor et år har skolelederen pligt til at kontakte forældrene og få foretaget en vurdering. Det skal i den forbindelse nævnes at de 15 dage ikke skal være sammenhængende.

Derudover viste rapporten at skolelederne har et enormt fokus på de børn og unge der har et langstrakt fravær på flere måneder, hvor barnet eller den unge ikke har været i skole. Det er jo i bund og grund forståeligt nok, men….

Desværre viste rapporten også at det er få børn og unge der får sygeundervisning. Og at børn og unge med sporadisk fravær af 1 dag, en ½ dag eller blot 2-3 lektioner her og der, ikke får meget opmærksomhed fra skolelederen i forhold til sygeundervisning. Tvært imod, det ligger lidt i luften at holdningen hos mange skoleledere er, at har du lidt fravær her og der, må det indhentes i de almindelige lektioner via differentieret undervisning!!! Vi kan jo så indskyde at tilstanden med sporadisk fravær jo nok ikke ændrer sig lige med det samme hos børn med gigt. Og at de i virkeligheden blot ruller en snebold af tabt undervisning foran sig, der blot vil vokse sig større og større jo længere tid der går, uden der bliver iværksat en eller anden form for støtte eller hjælp.

Som om det ikke er slemt nok, at skolerne svigter de kronisk syge børn ved, at bede dem indhente det tabte i de ordinære timer, så viste rapporten også et meget stort problem i forhold til registreringen af fravær.

Rapporten synliggjorde meget tydeligt, at det er meget forskelligt hvordan fravær bliver registreret fra kommune til kommune, fra skole til skole, sågar fra lærer til lærer på samme skole. Og det er måske i virkeligheden et af de allerstørste problemer. For netop registreret fravær er nøglen til overhovedet at kunne få startet en dialog omkring sygeundervisning. Vi har hørt historier fra mange som ikke mener at skolen har registreret korrekt fravær. Og at skolernes primære fokus på langt sammenhængende fravær er årsag til, at de ikke opdager hvor meget fravær kronisk syge børn, som f. eks børn med gigt, har. Det værste eksempel som vi har hørt om var en ung gut som havde 15 % fravær registreret på hele dage. Derudover snakkede forældrene sig til enighed med skolen om, at der var yderligere 10 % fravær på enkelte timer, formiddage og eftermiddage. Og det var et kvalificeret gæt….Det er 25 % fravær. Som faderen skrev til mig havde hans søn haft 1 sygedag om ugen i det sidste år på grund af gigten. Og det var, på trods af det høje fravær, forældrene der måtte hive fat i skolen og starte dialog omkring sygeundervisning.

Sammen med Gigtforeningen og blandt andet Danske patienter, har vi forsøgt at sætte fokus på det her problem. Vi har skrevet til undervisningsministeren, samt undervisningsudvalget på Christiansborg omkring problematikken og fremsat en række forslag der kunne være med til at sikre, at børn med kroniske sygdomme i den danske folkeskole, får den vurdering omkring sygeundervisning, som de er berettiget til, i henhold til folkeskoleloven.

Undervisningsminister Merete Riisager har sendt et fint svar tilbage at hun deler bekymringen omkring den forskelligartede fraværsregistrering og vil tage op med KL og andre relevante parter hvordan skolerne kan blive bedre til systematisk opsporing og registrering af sygefravær. Samtidig indskærper hun overfor kommunerne at reglerne selvfølgelig skal overholdes.

Så vidt vi ved er der en proces i gang. Men desværre virker det ikke til at det har haft den store effekt endnu. Det tager åbenbart tid……

Vi vil fortsat have fokus på denne problemstilling i samarbejde med Gigtforeningen.

Lidt om det videre arbejde:

Som jeg startede med at nævne i indledningen, så står vi som forening overfor nogle udfordringer omkring at bremse nedgangen i medlemstallet, men også medlemmernes deltagelse i de aktiviteter som vi arrangerer som kurser og Familiedage.

Der findes sikkert en del forskellige forklaringer på hvorfor det er sådan. Der er ingen tvivl om at det er blevet sværere at få bevilget kurser af kommunerne, som tydeligvis er økonomisk pressede. Det kan forklare en del af nedgangen i deltagelse på kurserne. Og med de sociale medier er der opstået nye muligheder for fællesskaber, som er mere uforpligtende, da man selv vælger hvornår man vil deltage i fællesskabet. Og det er nok en del af forklaringen på f. eks svingende deltagelse på familiedagene. Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde med at få deltagerantallet på kurser og Familiedage op.

Vi har arbejdet med at prøve at synliggøre GBF som forening overfor potentielle medlemmer, internt i forhold til hvad vi tilbyder vores medlemmer og på at finde muligheder for bedre økonomiske vilkår for foreningens arbejde.

Når jeg ser tilbage på det år der er gået, syntes jeg at vi er lykkedes et pænt stykke hen ad vejen. Dermed ikke sagt at der ikke er masser af arbejde der skal gøres.

Det kommende år vil vi i bestyrelsen arbejde videre med den strategi der er lagt og forsøge at synliggøre foreningen og det faktum at børn og unge også kan få gigt. Vi vil forsat have fokus på sygeundervisning og vi vil se, om vi kan få sat fokus på hvordan kommunerne er begyndt at bevilge tabt arbejdsfortjeneste til færre og færre familier. Men også forsøge at fortælle, at det at få en alvorlig kronisk sygdom som barn eller ung, ikke kun rammer den sygdomsramte. Det påvirker og har konsekvenser for hele familien.

To ting som vi især har lært af skolernes motionsdag er, at hvis der er en historie at fortælle, så hjælper det på at trænge i gennem mediemuren. Og hvis vi løfter i flok så lykkedes vi langt bedre end vi tør tro. Så hvis I har en historie at fortælle, omhandlende de emner vi vil sætte fokus på, eller en anden historie eller et andet emne som I ønsker vi skal tage op. Så skriv endelig til os i bestyrelsen. Jo flere historier vi kender, jo bedre kan vi fortælle med overbevisning.

Tak for ordet.