Vedtægter

Vedtægter for Gigtramte Børns Forældreforening.

 § 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Gigtramte Børns Forældreforening. (GBF)

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe et netværk for familier til børn med gigt.

Foreningen vil gennem bl.a. kursusvirksomhed arbejde for at kvalificere familierne til at håndtere en hverdag med et barn med gigt.

Foreningen vil virke for at udbrede kendskabet til børnegigt, herunder sygdomskonsekvenser, medicin, forskning og øvrig behandling. Foreningen vil virke for at påvirke beslutningstagere, med henblik på at sikre børn med gigt bedst mulige vilkår.

Foreningen vil virke for at medlemmerne orienteres om:

 • sygdommens art og natur
 • forskellige former for behandling
 • erfaringer vedrørende de forskellige behandlingsformer
 • den videnskabelige forskning indenfor området og dens resultater
 • de tilbud der gives fra samfundets side om lettelser vedrørende de praktiske og økonomiske byrder, der hviler på familier med sygdomsramte børn

§ 3 Dækning og interessepartnere
Foreningen er landsdækkende.

Foreningen vil samarbejde med andre gigtforeninger i og udenfor Danmark (Eks.: Gigtforeningen og FNUG) og Europa (Eks.: ENCA).

Foreningen vil så vidt muligt samarbejde med patientorganisationer indenfor andre sygdomsgrupper og søge at fremme fælles interesser.

Foreningen kan antage konsulenter i medicinske, sociale og juridiske anliggender. Disse kan benyttes til foredrag, kursusafholdelse etc. 

§ 4 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Der kan tegnes enkeltmedlemskab, familiemedlemskab eller støttemedlemskab.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen

Medlemmer der er forældre eller værge til et barn eller en ung, der har reumatiske eller beslægtede sygdomme, kan vælges til bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse vælges på lovlig indkaldt generalforsamling, og den skal bestå af syv medlemmer og op til 2 suppleanter. Findes suppleanterne ikke på generalforsamlingen har bestyrelsen bemyndigelse til at godkende valg af to suppleanter i det følgende bestyrelses år.
Max to af bestyrelsens 7 medlemmer og to suppleanter kan være medlemmer, der har børn over 18 år med reumatiske lidelser.
Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at fire personer vælges på ulige år, og tre på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen.

Suppleanter vælges for en etårig periode. Suppleanter valgt af bestyrelsen er på valg til kommende ordinære generalforsamling.

Foreningens bestyrelse består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- Tre menige medlemmer

Herudover deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne, dog uden at have stemmeret. 

§ 6 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling finder sted en gang årligt, i årets første kvartal. Generalforsamlingen annonceres senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag annonceres senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ændringsforslag kan fremsættes til et forslag er færdigbehandlet på generalforsamlingen.

Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal, idet stemmelighed gælder for forkastelse.
Hvert medlem har en stemme, familier med familiemedlemskab dog højst to.
En afstemning skal være hemmelig, såfremt det begæres af blot et medlem. 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer samt to stemmetællere til at tælle fysiske stemmer samt en stemmeansvarlig til at styre en eventuel elektronisk stemmeafgivning
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskabet samt godkendelse af dette
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter
 9. Eventuelt 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæring er tilgået bestyrelsen. Indkaldelsesvarslet er tre uger. 

§ 7 Kontingent og økonomi
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling finder sted en gang årligt, i årets første kvartal. Generalforsamlingen annonceres senest 4 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Indkomne forslag annonceres senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ændringsforslag kan fremsættes til et forslag er færdigbehandlet på generalforsamlingen.

Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal, idet stemmelighed gælder for forkastelse.
Hvert medlem har en stemme, familier med familiemedlemskab dog højst to.
En afstemning skal være hemmelig, såfremt det begæres af blot et medlem.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer samt to stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskabet samt godkendelse af dette
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af to suppleanter
 8. Eventuelt 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæring er tilgået bestyrelsen. Indkaldelsesvarslet er tre uger. 

Der opkræves kontingent hos medlemmerne en gang årligt. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen.

Foreningen kan modtage gaver, legater og offentlige tilskud.

Foreningens indtægter benyttes til den daglige drift samt kursusafholdelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren, dog er kassereren selvstændig tegningsberretiget i forhold til netbank.

§ 8 Medlemsblad
Foreningen udgiver årligt 2-4 medlemsblade.

Bladet indeholder f.eks. nyt vedr. medicin, behandling og forskning. Også referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vil være at finde her, ligesom indlæg fra medlemmer og lokalgrupper.

Bladet er således et kontaktmiddel for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg der er ansvarlig for indhold og udformning af bladet.  

§ 9 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig eller telefonisk meddelelse til sekretariatet.

Medlemskabet ophører derefter ved årets udgang og der sker ikke tilbagebetaling af kontingent.

Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes såfremt:

 • Medlemmet ikke har betalt kontingent
 • Medlemmet handler til skade for foreningen

Et medlem af bestyrelsen kan fratages sine bestyrelsesopgaver, hvis resten af bestyrelsen i enighed udtrykker mistillid til vedkommendes evner til at varetage bestyrelsesposten.
Medlemmet kan få dette mistillidsvotum afprøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer, sammenslutning og opløsning af foreningen
Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

Forslag om sammenslutning med anden forening vedtages med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.
Opløsning af foreningen kan ske ved to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og skal ske med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

Foreningens aktiver og likvider fordeles herefter i henhold til generalforsamlingens beslutning, mellem andre organisationer og foreninger der arbejder indenfor det børnereumatologiske område.

                                 ----------oo----------

Vedtaget på GBFs Ekstraordinære Generalforsamling, online den 25. april 2021

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System