Generalforsamling

Hermed indkaldes til
Gigtramte Børns Forældreforenings 45. ordinære generalforsamling
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 20.00-21.30

Generalforsamlingen vil blive afholdt med følgende dagsorden:

1.
Valg af ordstyrer samt to stemmetællere

2.
Formandens beretning

v/ Formand René Kristensen

3.
Regnskab 2020 inkl. kontingentfastsættelse for 2022
v/ kasserer Louise Fredslund

4.
Indkomne forslag

5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
René Kristensen          - genopstiller 
Louise Fredslund             - genopstiller ikke
Mette Olesen                  - genopstiller ikke

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jf. GBFs vedtægter

Da Karoline Petersen har trukket sig fra sin post i bestyrelsen, skal der derudover vælges
1 bestyrelsesmedlem for 1 år i hendes sted.

Opstillingsberettigede er medlemmer jf. foreningens vedtægter

6.
Valg af 2 suppleanter for 1 år

7.
Eventuelt

herunder medlemmernes forventninger til GBFs videre udvikling og bestyrelsens arbejde

Deltagelse i GBFs Generalforsamling kræver tilmelding og aktivt medlemskab i GBF. Ved tilmedling skal medlemsnummer opgives og der vil blive sendt en reminder om betaling af kontingent for indeværende år, hvis dette ikke allerede er gjort.

Der bliver sendt link til Teams til alle de tilmeldte mailadresser.